חדש!!! סכיני שף מקצועיים של המותג LC-Leo

HydroGrow Pro - Hydroponics Controller

 • ₪98.00
HydroGrow Pro is a state-of-the-art hydroponics controller built around the powerful ESP32 chip, designed to provide precise and automated control over essential environmental parameters in a hydroponic or any growing environment. Whether you are a seasoned hydroponics enthusiast or just starting your indoor gardening journey, the HydroGrow Pro has everything you need to optimize your plant growth.

Key Features:

1. ESP32 Chipset: The ESP32 is a highly capable and reliable microcontroller that ensures smooth and efficient operation of the HydroGrow Pro. With its dual-core processor and built-in Wi-Fi and Bluetooth capabilities, the controller allows seamless connectivity and remote access.

2. Touch Screen Interface: The HydroGrow Pro can be connected with a vibrant and user-friendly touch screen interface. This allows you to conveniently control and monitor the entire hydroponic system locally, providing an intuitive and interactive experience.

3. Temperature and Humidity Control: The controller features precise sensors to measure temperature and humidity levels within the growing environment. With customizable setpoints, the HydroGrow Pro automatically adjusts connected equipment like fans and the cooling system to maintain optimal conditions for plant growth.

4. CO2 Monitoring and Regulation: The HydroGrow Pro can be connected with advanced CO2 sensors that continuously monitor carbon dioxide levels in the grow room. When CO2 levels deviate from the desired range, the controller triggers CO2 injection systems to optimize photosynthesis and enhance plant productivity.

5. Water Pump and Water Level Control: This controller efficiently manages the water supply in the hydroponic setup. The water pump can be automated to deliver nutrients and water to the plants at scheduled intervals. Additionally, the system monitors the water levels to prevent overflows or water shortages.

6. Light Control: The HydroGrow Pro provides precise control over the lighting conditions in the growing environment. With programmable schedules, the controller manages the intensity and duration of artificial light sources, emulating natural sunlight cycles.

7. Multiple Output Ports: The controller offers multiple output ports to connect and control various devices, including fans, pumps, lights, and CO2 injectors. Each output can be individually customized and calibrated to suit specific plant requirements.

8. Data Logging and Remote Monitoring: The HydroGrow Pro logs essential environmental data, including temperature, humidity, CO2 levels, and water usage. You can remotely access this data through the integrated Wi-Fi connectivity, enabling real-time monitoring and historical analysis.

9. Expandable and Modular Design: The HydroGrow Pro is designed with expandability in mind. It offers additional ports and can accommodate future add-ons or sensors to meet evolving needs.

10. Easy Setup and Installation: The controller is designed for easy installation and setup, with clear instructions provided in the user manual. Even beginners can quickly get the system up and running.

The HydroGrow Pro brings cutting-edge technology and precise control to hydroponic systems, ensuring optimal growth conditions and maximizing yields. Whether used in large-scale commercial setups or home gardens, this controller is the ideal companion for any plant enthusiast or grower.

אספקת המוצרים

 1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי . החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

1.2. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום 

ונזקי טבע. 

2.2. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 

2.3. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

 1. בעת חוסר במלאי בתאריך ההזמנה, עומדת לצד החנות הזכות לספק מוצר שווה או עדיף בביצועיו ללא הודעה על כך.
 2. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

  דמי משלוח 

  1. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג

  שירות לקוחות

  1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החברה .
  2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל חברת סיסטמס איי אל

  בטלפון- 058-407-4914/5

  EMAIL:israelisystems@gmail.com

  נא לציין מס` טלפון בעת משלוח הEMAIL 

  1. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה , כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה .